Европейският Парламент прие нова Директива 2014/17/ЕС от 04 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребителите 

16 Юни 2014

За да бъде улеснено изграждането на добре функциониращ вътрешен пазар с високо равнище на защита на потребителите по отношение на договорите за кредити за недвижими имоти Европейският Парламент прие Директива 2014/17/ЕС от 04 февруари 2014 г. относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребителите и за изменение на Директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент 1093/2010, като държавите членки следва да я транспонират в националното си законодателство до 21 март 2016 г.

Директивата следва да развие по-прозрачен, ефикасен и конкурентен вътрешен пазар посредством съгласувани, гъвкави и справедливи договори за кредит за недвижими имоти, като същевременно насърчава устойчивото отпускане и вземане на заеми и финансово приобщаване и по този начин осигурява високо равнище на защита на потребителите.

Задължението на държавите членки да транспонират Директива 2014/17/ЕС от 04 февруари 2014 г. са ограничени до договори за кредити, сключени с потребители, т.е. физически лица, които при сделките действат извън рамките на своята търговска, стопанска или професионална дейност.

Директивата следва да се прилага независимо дали кредиторът или кредитният посредник е юридическо или физическо лице, като обхвата й се прилага само за договори за кредит, обезпечени с ипотека или друго сравнимо обезпечение върху жилищен недвижим имот, включително задължението да се извършва оценка на кредитоспособността преди отпускане на кредит, както и за някои пруденциални и надзорни изисквания.

Директивата влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официалния вестник на ЕС.

Назад