Изменения на Закона за камарата на строителите, свързани с чуждестранните физически и юридически лица, извършващи строежи от първа до пета категория

01 Юли 2013

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за дейностите по предоставяне на услуги, ДВ бр.83 от 2013, се приеха изменения в Закона за камарата на строителите. Досегашната уредба предвиждаше, че вписването на строители, изпълняващи строежи от първа до пета категория, в съответния регистър на държавите-членки на ЕС и на ЕИО имаше силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя. За разлика от нея новите изменения в закона предвиждат вече задължително вписване и на тези строители в Централния професионален регистър на строителя.

Новия чл. 25а за първи път регламентира случаи на временно или еднократно предоставяне на строителни услуги от лица, които имат право да извършват строителна дейност по законодателството на държава-членка на ЕС, ЕИО или на Конфедерация Швейцария. В тези случаи посочените лица само уведомят комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя за пълното и точно наименование на строежа съгласно издаденото разрешение за строеж, като представят доказателства, че могат да извършват тази дейност съгласно националното законодателство на държавата-членка на ЕС, ЕИО или Конфедерация Швейцария, копие от разрешение за строеж или копие от договор с главен изпълнител. В този случай комисията издава удостоверение за еднократна или временна строителна услуга.

Назад