Изменения в процедурата по въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и изменения на минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи

12 Декември 2019

В Държавен вестник, брой 89 от 12-ти ноември 2019 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти („Наредбата“).

Измененията в Наредбата целят да се съгласуват разпоредбите на Наредбата с измененията в разпоредбата на чл. 168, ал. 2 от Закона за устройство на територията, предвиждаща въвеждане на строителен надзор, упражняващ се от консултанта за строежите от първа до пета категория и измененията в разпоредбата на чл. 177, ал. 1 от Закона за устройство на територията, предвиждаща подаване на заявление от възложителя след завършване на строежа, с посочване на идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация. Измененията целят още да се подобри административното обслужване, в съответствие с приетите от Министерски съвет мерки за трансформация на модела на административното обслужване от 2018 г.

Изменения в реда за регистриране въвеждането в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация

Въвежда се подаване на заявление по образец за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация („Заявлението“).

Заявлението се подава от възложителя или упълномощено от него лице съгласно образец – Приложение № 1 към Наредбата, заедно с приложени документи, изисквани от възложителя или упълномощеното от него лице. Някои от изискваните документи за издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация вече ще се набавят по служебен път. Към Заявлението следва да се прилага и информация за идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане в експлоатация. Заявлението вече ще се използва от всички общински администрации.

Предвижда се удостоверението за въвеждане в експлоатация да се издава по образец - Приложение № 2 към Наредбата. Изключение от това правило е предвидено относно строежите пета категория, за които е издадено разрешение за строеж към 29.03.2019 г. Те следва да се въвеждат в експлоатация по досегашния ред.

Въвежда се възможността издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация или отказът за издаването му, както и издадено разрешение за ползване или отказът за издаването му, да се връчват, както лично на възложителя или упълномощено от него лице, така и чрез лицензиран пощенски оператор.

Останалата част от измененията на Наредбата имат за цел осигуряване на нормалното функциониране и ползване на завършените строителни обекти, включително обектите на транспортната инфраструктура и отстраняване на скритите дефекти след приемането им, посредством увеличаване на минималните гаранционни срокове, които гарантират безопасното използване на строежите след въвеждането им в експлоатация.

Изменения на минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Предвижда се завишаване в диапазона от 1 до 3 години на минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в които се включват хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна и агресивна среда; вътрешни инсталации на сгради; пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци; преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура; автомагистрали и скоростни пътища; републикански пътища от I и II клас;  републикански пътища III клас при основен ремонт и реконструкция; останалите пътища и улиците; съоръжения за автомагистрали, пътища и улици; за железопътни магистрали и железопътни линии; хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и системи; пристанищни и брегоукрепителни съоръжения и системи; както и съоръжения за железопътни магистрали и железопътни линии; самолетни писти; съоръжения за самолетни писти.

Създава се нова разпоредба, съгласно която минималните гаранционни срокове по Наредбата не се прилагат за технологично оборудване – машини и/или съоръжения, които са предмет на търговска сделка и имат гаранционна карта. За тях се прилагат гаранционните срокове на производителя или негов упълномощен представител, които са отговорни за пускането им на пазара, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите за определяне на гаранционната отговорност, а за строителя, който ги е монтирал – гаранционният срок на обекта, където е монтирано.

Действие

Наредбата се прилага за сключени договори между възложителя и изпълнителя за съответните строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти след влизането й в сила.

Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник.

Назад