Вписване на действителния собственик в Търговския регистър или Регистъра на ЮЛНЦ

08 Ноември 2018

С новия Закон за мерките срещу изпирането на пари („ЗМСИП“), обнародван с Държавен вестник, бр. 27 от 27.03.2018 г., бяха въведени изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията. 

ЗМСИП въведе задължението, информацията и данните относно действителния собственик на капитала на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, да се вписват по партидите в съответния регистър. 

С оглед новия ЗМСИП бяха приети съответни изменения в Търговския закон („ТЗ“), Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („ЗТРЮЛНЦ“) и Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел („Наредбата“). 

Съгласно новата ал. 6 на чл. 40 от ЗТРЮЛНЦ, приета с Държавен вестник бр. 27 от 27.03.2018 г., за незаяваване на данните относно действителния собственик се налагат следните санкции по ЗМСИП:

1. глоба от 500 до 5000 лв., когато нарушителят е физическо лице;
2. имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв., когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец;
3. имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв., когато нарушителят е лице по чл. 4, т. 1 – 6 и 8 – 11 от ЗМСИП.

При повторно нарушение наказанието е:

1. по т. 1 – глоба от 1000 до 10 000 лв.;
2. по т. 2 – имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв.;
3. по т. 3 – имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв.

За системни нарушения, ако деянието не съставлява престъпление, наказанието е:

1. по т. 1 – глоба от 2000 до 20 000 лв.;
2. по т. 2 – имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв.;
3. по т. 3 – имуществена санкция от 10 000 до 100 000 лв.

С Държавен вестник, брой 88 от 23.10.2018 г., бяха обнародвани изменения в чл. 50а от Наредбата, с които се предвижда към заявлението за вписване на действителния собственик се прилагат:

  • декларация по чл. 63, ал 4 от ЗМСИП, чиято форма и съдържание се определя с Правилника за прилагане на ЗМСИП;
  • документ, установяващ съществуването на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон;
  • документите, установяващи съществуването на юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, и удостоверяващи лицата, които ги представляват по националния им закон, ако не са учредени по българското право или не са вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или регистър БУЛСТАТ;
  • нотариално заверено съгласие на физическото лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМСИП;
  • други документи съгласно изискванията на закон.

 

Съгласно § 9 от Допълнителните разпоредби на ЗМСИП, изменен с Държавен вестник, брой 94 от 13.11.2018 г., Агенцията по вписванията следва да осигури възможност за вписване на данните по чл. 63, ал 4 от ЗМСИП в съответния регистър, в срок до 31 януари 2019 г. В срок от 4 месеца, считано от тази дата, лицата, за които се прилага изискването, заявяват за вписване тези данни.     

 С § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗМСИП е въведена легална дефиниция на понятието „действителен собственик“, като с Държавен вестник, бр. 27 от 27.03.2018 г. дефиницията е въведена и в § 1д от Допълнителните разпоредби на ТЗ. Действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. 

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

С § 2, ал. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗМСИП е въведена легалната дефиниция на понятието „Контрол“ по смисъла на ЗМСИП: контрол е контролът по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби на ТЗ, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. 

Към настоящия момент все още не е приет Правилник за прилагане на ЗМСИП, с който следва да бъде приета формата и съдържанието на декларацията по чл. 63, ал. 4 от ЗМСИП.  

Назад