Назад

Александър Конов

Юрисконсулт

Александър Конов участва в консултирането на клиенти относно договори и търговски сделки във връзка с тяхното сключване, изпълнение и прекратяване.

Александър Конов участва в изготвянето на правни становища по гражданскоправни и търговскоправни спорове, както и по въпроси, свързани с отговорност при неизпълнение на договорни задължения. Извършва правни проучвания, изготвя съдебни документи.

Владее английски език.

Образование

Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, 2018 г.

Професионален опит

Хоноруван асистент по Облигационно право в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2019 г. –

Юрисконсулт в Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова“, 2019 г. –

Стажант, Правно списание „Търговско право“ , 2016 г. – 2017 г.

Стажант, Софийски районен съд, програма „Фулбрайт“, 2016 г. – 2016 г.

Контакти

akonov@law-dp.com