Назад

Асен Дюлгеров

Консултант

Асен Дюлгеров има богат професионален опит в сферите на законодателната дейност, административното право и процес и публичната администрация.

Асен Дюлгеров е консултант и участник в Инициативата за отворено управление на USAID (DPK Consulting US) – управление на обществените поръчки и почтеност, през 2005 – 2007.

 Асен Дюлгеров има задълбочени познания и опит в:

  • управление на проекти – договори за техническа помощ, включително правна помощ по Програма на Световната банка за изработване и внедряване на Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър и последващото й надграждане финансирано по проекти на ЕС (договор с Агенция по геодезия, картография и кадастър от 2007 г. и договор с Агенция по вписванията от 2008 г. и 2018-2020 г.).
  • Управление и интегритет на обществените поръчки, като консултант в програма “Отворено управление” на USAID (DPK Consulting US, 2005-2007) и последващото участие в консултативни корпоративни структури.
  • Медицинско право и биоетика като адвокат и консултант, включително в проекти, финансирани от ЕС зад граница.

Владее английски и руски език.

Образование

Сертификат, курс по ориентация – изследвания за целите на законодателната власт

Конгрес на САЩ – Изследователска служба, 1991 г.

Сертификат, курс по американска юриспруденция за млади юристи

Фондация DAC Будапеща и Колумбийски университет, 1991 г.

Докторант по административно право и процес, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, 1991 г.

Магистър по право, Софийски университет “Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 1986 г.

Професионална квалификация

Адвокат, Софийска адвокатска колегия

Публикации:

Книги

Административно-процесулен кодекс – систематичен коментар (авт. колектив), С, ИК „Труд и право”, 2013 г.

Наръчници и ръководства

Енергетика и добро управление: проблеми и възможни политически опции. София, Център за изследване на демокрацията, 2010 г. (в съавторство)

Операционен наръчник за Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър – “Актове и сделки, подлежащи на вписване”, София, 2009 г.

Корупцията при обществените поръчки: рискове и противодействие, София, Център за изследване на демокрацията, 2007 г. (в съавторство)

Наръчник за цикъла на управление на обществените поръчки, София, USAID, 2007 г. (в съавторство)

Статии

Забраната за преотстъпване на общинско имущество. Дайджест „Собственост и право“, 2018 г., кн. 02, с. 32

Допустим ли е договор за прилагане на регулационен план. Дайджест „Собственост и право“, 2017 г., кн. 09, с. 48.

Доказателствената стойност на сателитните изображения в административния процес. Дайджест „Собственост и право“, 2016 г., кн. 10, стр. 33-44.

Решения на общинските съвети, подлежащи на оспорване и контрол. Дайджест „Собственост и право“, 2015 г., бр. 5, с. 21-31.

„Гражданската конфискация в национален и сравнителноправен контекст”, Адвокатски преглед, Декември 2011 г., бр. 12, с. 3-17.

„Допълнително мнение по мотивите на Омбудсмана за отклоняване искането на Я.Янев за обявяване противоконституционността на текстове от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание”. Правен свят, бр. 1, февруари 2010 г., с. 127-128

„Дилемата на поредната съдебна реформа: специализирани или извънредни съдилища”: http://clubsenator.bg/?cat=4&paged=2.

Действие, цели и обхват на Директива 2004/23/ЕС, Годишник на Фондация ЕАТА, С, 2006 г., с. 9-13

„Местното самоуправление – време ли е за „Първата поправка”?”, Сб. „Конституцията и държавността”, С, 2004 г., с. 167-173

„Еволюция на правната защита срещу незаконосъобразни индивидуални актове на публичната власт“, Сб. „Конституцията и демократичните промени в България“ (Научно-практическа конференция, състояла се на 10.07.1995 г. в София, НДК), изд. на НС и Сдружение „Конституционализъм и демокрация“, 1996 г., с. 93-109

„Към въпроса за стратегията на административната реформа в Република България“, Администрация, 1994 г., № 8-9

„За юридическия статус на централните ведомства без ранг на министерства“, Администрация, 1994 г., № 5, с. 15-19

„Лоялна конкуренция и достоверност в търговската комуникация“, Правна мисъл, 1992 г., № 4, с. 3-9

„Legislative Developments and Contradictions Based on „Public – Private“ Concepts“: научно съобщение, Българо-американски правни дни, „Св. Константин и Елена“ – Май 1991 г.

„Консюмеризъм и право“, Държава и право, 1991 г., № 12, с. 3-12.

„Нормативен подход и ситуационно управление“, ИКО, 1990 г., № 2

Професионален опит

Адвокат САК – ноември 2003 г. – до момента;

Зам. – директор в МС – Център по администрация – май 1992 г. – октомври 1994 г.

Секретар в Столична община – ноември 1995 г. – октомври 2003 г.

Главен съветник, отдел “Правен” в Народно Събрание на РБ – януари 1991 г. – октомври 1995 г.

Членство

Национална асоциация правна инициатива за местно самоуправление (НАПИМС), България