Назад

Диана Милкова

Старши адвокат

Диана Милкова има богат опит по търговски и корпоративни въпроси, вливания и придобивания, учредяване на дружества, изготвяне на корпоративни документи и представителство, сключване, изменение и прекратяване на търговски договори  и изготвяне на корпоративни политики и правила.  Тя също консултира местни и чуждестранни клиенти по трудови въпроси, масови уволнения, съкращения, разрешения за работа, вътрешно-корпоративни трансфери, защита на личните данни и др.

Диана Милкова консултира клиенти относно прехвърляне и придобиване на недвижими имоти, непарични вноски на недвижими имоти, сключване, изменение и прекратяване на договори за наем, преговори, управление на недвижими имоти, общи събрания на етажната собственост и др.

Диана Милкова успешно представлява клиенти по граждански и трудови дела и спорове, отнасящи се до прекратяване на трудовите правоотношения и искове за обезщетения, както и по данъчни спорове пред данъчните власти и административните съдилища. Тя предоставя също правни консултации във връзка с данъчни задължения, данъчни аспекти на сделките с недвижими имоти, вливания и придобивания, избягване на двойното данъчно облагане и  др.

Владее английски език.

Образование 

Магистър по право, Югозападен университет „Неофит Рилски“, 2009 г.

Магистър по публична администрация, УНСС, 2007 г.

Професионална квалификация

Адвокат, Адвокатска колегия – Монтана, 2012 г. –

Професионален опит 

Старши адвокат, Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова”, 2017 г. –

Адвокат, Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова”, 2012 г. – 2017 г.

Юрисконсулт, „Напоителни системи” ЕАД, 2012 г.

Правен съветник, „Новател” ЕООД, 2010 г.

Контакти

dmilkova@law-dp.com