Назад

Виктория Пенкова

Управляващ съдружник

Виктория Пенкова има голям опит в областта на търговските, корпоративни въпроси, сливания и придобивания. Като управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова“ тя има важна роля при решаването на сложни проблеми и избора на правилната стратегия за разрешаване на казус.

Виктория Пенкова предоставя консултации по всички корпоративни въпроси, сключване на банкови заеми, споразумения за разсрочване на вземания, сключване, прекратяване и изменения на търговски договори.

Виктория Пенкова е експерт в областта на недвижимите имоти и строителството и с лекота решава сложни въпроси относно договори, сключени съгласно  Договорните условия на ФИДИК.  

Виктория Пенкова придобива различни квалификации във връзка с прилагане на Договорните условия на ФИДИК и практическо управление на договорни претенции и разрешаване на спорове съгласно Договорните условия на ФИДИК, като има дългогодишен опит и признание в сферата на строителното право.  

Консултира и представлява участници в строителни проекти на всички фази от строителния процес, като съдейства по време на тяхното изпълнение и осъществява представителство в съдебни и арбитражни производства по възникнали спорове.  

Виктория Пенкова  консултира  и представлява участници в инфраструктурни проекти, проектирането и  строителството на жилищни, офис и търговски комплекси, като предоставя пълно съдействие  във връзка с градоустройствени процедури,  обжалване на административни актове свързани със строителството, тръжни процедури по време на строителството, сключване и изпълнение на договори за строителство, за проектиране и за осъществяване на строителен надзор.  

Виктория Пенкова успешно представлява клиенти по граждански, арбитражни и административни дела, със задълбочен опит в областта на договорите, сключени съгласно Договорните условия на ФИДИК, както и в областта на данъчните спорове.  

Виктория Пенкова е арбитър към Националната листа на арбитрите по решаване на спорове по ФИДИК към Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти.  

Освен това е учредител и член на Управителния съвет на Българското общество по строително право.  

Виктория Пенкова е регистриран представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България.  

Виктория Пенкова владее английски и руски език.  

Образование 

Магистър по право, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 1989 г.  

Професионална квалификация

Адвокат, Софийска адвокатска колегия, 1990 г. –  

Професионален опит

Управляващ съдружник, Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова“, 2000 г. –

Адвокат, Софийска адвокатска колегия, 1990 г. –

Контакти

vpenkova@law-dp.com