Назад

Търговско право. Корпоративно право, сливания и придобивания.

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова” предоставя консултации на български и чуждестранни клиенти, осъществявайки цялостно правно обслужване в областта на търговското и корпоративното право.

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова” действа като консултант при учредяване на дружества и тяхната регистрация, прехвърляне на дялове и акции, управление и провеждане на общи събрания, процедури по увеличаване на капитал, извършване на непарични вноски в капитала на дружества, представляващи право на собственост върху недвижими имоти, машини, вземания и други права, преобразувания, сливания и придобиване на търговски дружества, търговска несъстоятелност.

Адвокатското дружество консултира своите клиенти и действа като техен правен консултант по всички въпроси, свързани с бизнеса, а именно: изготвяне, изменение и прекратяване на търговски договори, вътрешни актове, политики и процедури, съдействие при провеждане на преговори.

Ние имаме значителен опит като консултант и представител на корпоративните си клиенти в производства по несъстоятелност на техни длъжници, включително допускане на предварителни обезпечителни мерки, иницииране на производства по несъстоятелност, процесуално представителство в производството, правна обосновка на определената начална дата на неплатежоспособност, предявяване на вземания и възражения срещу приети или неприети вземания, представителство при провеждане на събрания на кредитори, изготвяне на оздравителни планове в производства по несъстоятелност, сключване на извънсъдебни споразумения между длъжника и кредиторите и пр.

Професионален опит:

  • От 2012 г. Адвокатското дружество предоставя правни услуги на консултантска компания, предоставяща финансови услуги по управление на капитал, инвестиционна оценка и бюджетиране, сливания и придобивания, действаща от името на своите клиенти, а именно: правен анализ на правото на собственост върху недвижими имоти, предмет на непарични вноски в капитала на новоучредяващи се дружества, представителство в процедурата по оценка на непарични вноски; подготовка на договори за прехвърляне на акции и дружествени дялове и договори за доверителна сметка; сливане на дружества; подготовка на съответните решения на съдружниците и акционерите; изготвяне на споразумения за сливания; консултации във връзка с прекратяване и ликвидация на дружества, включително изготвяне на необходимите документи, а именно решения, декларации на ликвидатора и др.; консултации във връзка с ежедневната дейност на дружествата;
  • От 2014 г. предоставя правни услуги на водещ онлайн доставчик на потребителски кредити в България. Правната помощ, предоставена от нашия екип, включва: консултации за провеждане на общи събрания на акционерите, включително във връзка с промени в обхвата на дейност на дружеството, както и вписвания за промените в статута на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията; консултиране относно дъщерно дружество в друга страна, членка на ЕС и регистрацията му в съответния търговски регистър и национална банка на страната членка; консултации по изменения на Общите условия за предоставяне на потребителски кредити и на нови кредитни продукти; консултации при сключване на различни търговски договори; консултации относно ограниченията за предоставяне на потребителски кредити за хазарт; консултации относно ежедневната дейност на дружеството;
  • От октомври 2012 г. предоставяме правни услуги на международна строителна компания и нейното дъщерно дружество в България относно придобиване на недвижими имоти. Правните услуги, предоставяни от нашия екип, включват: правна помощ при придобиване на 100% от капитала на дружество; правна помощ при прехвърлянето на акции чрез непарична вноска; промени в Съвета на директорите; Общи събрания на акционерите; изготвяне на търговски договори;
  • Адвокатското дружество предоставя цялостно правна обслужване на българско дъщерно дружество на водещ производител на облекло и спортни стоки в света, от 2004 г., като обхватът на нашите правни услуги включва сключване, изменение и прекратяване на всички видове търговски договори, преговори, консултации относно нелоялна конкуренция, защита на потребителите, събиране на вземания и трудови въпроси и др.;
  • От 2000 г. предоставяме правни услуги на един от най-големите производители на поцинковани фитинги за ЕС. Правното обслужване, предоставено от нашия екип, включва консултации относно сключването на всички видове търговски договори, нарушения на търговските марки и паралелен внос на продукти, трудови въпроси и др.;
  • Предоставяме на дружество, специализирано във вноса и продажбите на вградени кухненски уреди и изключителен представител на водещите световни производители на абсорбатори за територията на България, Сърбия, Черна гора, Косово и Македония, както и на вградени уреди с пълно правно обслужване от 2000 г. насам, включително консултации по търговски договори, прекратяване и ликвидация на търговски дружества; консултации по трудови въпроси.

През последните години сме консултирали и представлявали в производства по несъстоятелност:

  • Дъщерното дружество на водеща световна компания в областта на производство и продажба на спортни стоки в пет производства по несъстоятелност на негови длъжници;
  • Американска компания в производство по несъстоятелност на нейн длъжник – българско лизингово дружество.