Назад

Строително право и недвижими имоти

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова” има значителен опит в областта на строителното право и инфраструктурните проекти, включително такива, реализирани съгласно договорните условия на ФИДИК.

Обхватът на предоставяните от нас правни услуги включва консултации на местни и чуждестранни клиенти относно:

 • градоустройствени процедури, издаване на разрешения за строеж, обжалване на административни актове свързани със строителството, въвеждане в експлоатация на строежи, както и представителство на клиентите пред съответните административни органи в образуваните пред тях административни производства;
 • тръжни процедури по време на строителството;
 • сключване и изпълнение на договори за строителство, за проектиране и за осъществяване на строителен надзор;
 • регистрация на строителни компании в Централния професионален регистър на строителя при Камарата на строителите в България;
 • изготвяне на договори и специфични условия съгласно договорните условия на ФИДИК – „Договорните условия за строителство“ (Червена Книга на ФИДИК) и „Договорните условия за технологично оборудване и проектиране-строителство“ (Жълта Книга на ФИДИК);
 • подаване на искове за удължаване на срока и допълнителни разходи съгласно договорните условия на ФИДИК;
 • разрешаване на спорове и представителство пред арбитраж и комисии за разрешаване на спорове, съгласно договорните условия на ФИДИК.

Професионален опит:

 • Представителство на чуждестранен строител пред Международния арбитражен съд към Международната търговска камара в Париж по международно арбитражно дело, образувано от строителя за събиране на вземания в общ размер на 14 000 000 евро, във връзка с реализацията на значим национален и европейски проект по силата на два договора, сключени в съответствие с договорните условия на Червената и Жълтата Книга на ФИДИК;
 • Представителство на чуждестранен изпълнител пред тричленна Комисия за разрешаване на спорове, относно неизвършени плащания по два договора във връзка с реализацията на голям инфраструктурен проект в страната, сключени съгласно Червената и Жълтата Книга на ФИДИК;
 • Правни консултации на испанско дружество в качеството му на Изпълнител по инфраструктурен проект на стойност над 280 000 000 евро, съгласно Жълтата и Червената Книга на ФИДИК;
 • Правни консултации на японско дружество, реализиращо проект по преустройство на топлоелектрическа централа на стойност 226 000 000 евро;
 • Правни консултации на чуждестранна компания относно изискванията на Закона за устройство на територията във връзка с проект на стойност 62 000 000 евро, съгласно Червената Книга на ФИДИК;
 • Правни консултации относно строителен проект в Русия на стойност 153 000 000 евро;
 • Правни консултации на дъщерно дружество на американско дружество, специализирано в областта на строителния надзор, във връзка с инфраструктурен проект за реконструкция и електрификация на ЖП линия на стойност 84 000 000 лева, както и на такъв за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали  на стойност 13 000 000 лева.

В сферата на недвижимите имоти опитът на Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова” е тясно свързан с чуждестранни инвестиции. Предоставяме на нашите клиенти правни консултации по различни аспекти на недвижимите имоти, в т.ч. придобиване и прехвърляне на недвижими имоти, включително чрез изготвяне на правни анализи на недвижимите имоти и предложения за подходящ начин за придобиването им, осъществяване на инвестиционни проекти, управление на етажна собственост, градоустройствени процедури, договори за доверителна сметка, договори за наем на недвижими имоти, договори за управление на търговски центрове, търговски лизинг, както и посредничество пред кредитни институции относно финансиране на покупки на недвижими имоти и представителство в нотариални производства.

Професионален опит:

 • Правни консултации на международна строителна компания с повече от 60-годишен опит във връзка с придобиване на недвижими имоти в България с обща площ от около 170 000 кв. м. и на стойност около 75 000 000 евро, както и във връзка с учредяване на ипотеки върху притежавани от притежавани от дъщерни дружества на компанията недвижими имоти за обезпечаване на вземания в размер на около 30 000 000 евро;
 • Правни консултации на международна компания в повече от 25 години опит в търговията с кухненско оборудване във връзка с придобиването на недвижими имоти в България и Македония на обща стойност около 2 000 000 евро;
 • Правни консултации на дъщерно дружество на гръцко дружество във връзка с реализацията на проект за строителството на 19-етажна мултифункционална сграда в гр. София, управлението на сградата и отдаване под наем на съответните офис помещения;
 • Правни консултации на британска консултантска компания, действаща от името на британски инвеститори в България, във връзка с придобиване на недвижими имоти в България, управление на комплекси от затворен тип, провеждане на общи събрания на етажна собственост и др.;
 • Правни консултации на българско дъщерно дружество на водещ производител на спортни стоки в света, както и на българско дъщерно дружество на водещ търговец на дребно, във връзка със сключване на договори за наем на търговски и офис площи и управление на търговски центрове.