Назад

Решаване на спорове и събиране на вземания

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова” има значителен опит в процесуалното представителство на местни и чуждестранни клиенти пред държавни съдилища, арбитражни органи и други органи за решаване на спорове, в производства в областта на гражданското, търговското, в т. ч. търговската несъстоятелност, трудовото, вещното, строителното, данъчното, митническото право, обществените поръчки и др.

Екипът ни извършва предварителен анализ на съответния спор, включително относно очаквания изход от него, стремейки се да предложи оптимален вариант за решаването му, извършва необходимата подготовка за иницииране на съответното производство, като осъществява представителство на клиента пред административните и съдебни органи до окончателното решаване на спора.

Професионален опит:

  • Правни консултации и представителство на испанско дружество в международно арбитражно производство пред Международния арбитражен съд във връзка с вземания от български държавен орган в размер на 14 000 000 евро;
  • Представителство на дъщерни дружества на голямо австрийско лизингово дружество в производства по оспорване на ревизионни актове по административен и съдебен ред;
  • Представителство на водещ вносител на стоманени въжета и лагери по над 60 митнически дела във връзка с антидъмпингови мита върху внос на стоки от Китай и Южна Корея;
  • Представителство на дъщерно дружество на холандско дружество във връзка с оспорване на решения на митнически органи за налагане на антидъмпингови мита по административен и съдебен ред;
  • Представителство на един от най-големите производители на фитинги във връзка с оспорване на решения на митнически органи за отказ за възстановяване на антидъмпингови мита в общ размер на 2 000 000 лева по административен и съдебен ред;
  • Представителство на един от най-големите туроператори в България пред Върховния административен съд в производство по оспорване на решение на Комисия за защита на конкуренцията за налагане на имуществена санкция на дружеството за сключване на забранени споразумения в размер на 2 800 000 лева;
  • Представителство на българско дружество, осъществяващо дейност по управление на недвижими имоти, в производство по обявяване на нищожност на търговски сделки на стойност 2 000 000 лева.

Практиката на Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова“ включва и събиране на вземания по съдебен и извънсъдебен ред. Екипът ни извършва предварително проучване на правното и финансовото състояние на длъжниците, като разработва възможно най-добрата стратегия за събиране на вземанията с цел пълното удовлетворяване на клиентите.