Назад

Трудово право и защита на лични данни

Адвокатско дружеството „Дюлгерова и Пенкова” предоставя индивидуален подход към изискванията на работодателя с оглед специфичната му сфера на дейност. Ние имаме богат опит в областта на трудовото право, а именно:

 • сключване, изменение и прекратяване на трудови договори;
 • масови уволнения;
 • процедури по налагане на дисциплинарни наказания;
 • имуществена отговорност на служители;
 • консултации при наемане на служители – граждани на трети страни, както и получаване на виза, разрешение за работа, разрешение за пребиваване;
 • здравословни и безопасни условия на труд;
 • трудови спорове.

Адвокатското дружеството има богат опит при трудови спорове относно прекратяване на трудови правоотношения, искове за имуществена отговорност на работниците и служителите, искове за обезщетения при неизпълнение на поети задължения по договори за преквалификация и повишаване на квалификацията и др.

Адвокатското дружество предоставя на своите клиенти правни услуги във връзка със защита на личните данни и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламентът“). Правните услуги включват:

 • правен анализ за съответствие на вътрешните правила с Регламента, включително изготвяне на становище и план за действие;
 • изготвяне на вътрешни правила за защита и обработка на лични данни, общи условия и политики за поверителност, както и такива, които включват обработване на лични данни за маркетингови цели и трансфер на лични данни към трети страни;
 • преглед на всякакъв вид договори, съгласно които се предоставят и обработват лични данни на администратора, както и  изготвяне на споразумения с обработващ лични данни или споразумения между съвместни администратори, включително преглед на сайтове и изготвяне на уведомления за обработване на лични данни;
 • последващи проверки за спазване правилата на Регламента, срещи, обучения и др. 

Професионален опит:

 • От 1998 г. предоставяме правно обслужване на дъщерно дружество на водеща испанска компания в производството на детайли от легирани чугуни и стомана и фитинги с повече от 1000 служители;
 • От 2006 г. предоставяме правно обслужване по трудови и миграционни въпроси на международна компания с офиси в САЩ, Индия, България и Малайзия;
 • От 2002 г. предоставяме правно обслужване на българско дъщерно дружество на водеща в производството и продажба на спортни стоки германска компания с над 200 служители;
 • В периода 2006 г. – 2012 г. сме консултирали чуждестранна компания в процедури за издаване на визи, разрешителни за работа и за пребиваване в България на над 30 японски граждани;
 • Считано от 2007 г. предоставяме правни услуги във връзка с трудови и миграционни въпроси на дъщерна фирма на американска аутсорсинг компания.