Назад

Имиграционно право

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова” има богат опит в сферата на имиграционното право и предоставя правни услуги по въпроси, свързани с изготвяне на покани-декларации за издаване на краткосрочни визи, съдействие за снабдяване с необходимите документи за получаване на дългосрочни визи, правни услуги и съдействие за получаване на разрешения за продължително, постоянно и дългосрочно пребиваване в Република България, това число, но не само, разрешение за пребиваване на лица, извършващи работа по трудово правоотношение и получили достъп до пазара на труда съгласно Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, разрешение за пребиваване на лица, осъществяващи търговска дейност в страната, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места на пълно работно време за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, разрешение за пребиваване на лица, представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата, както и разрешение за пребиваване на лица, инвестирали в недвижими имоти или дялове и акции от капитала на търговски дружества. Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова” предоставя и правни услуги, консултации и съдействие при събирането на семейства на лицата, получили разрешение за пребиваване.

Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова” предоставя правни услуги, консултации и съдействие, свързани с придобиване и възстановяване на българско гражданство, включително, но не само, от лица, вложили над 1 000 000 лв. или увеличили вложението си с този размер чрез придобиване на акции на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар; облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата или от общините, с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца; право на собственост върху обособена част от имуществото на българско търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по Закона за приватизация и следприватизационен контрол; дялове или акции, собственост на държавата или общините в българско търговско дружество по Закона за приватизация и следприватизационен контрол; българска интелектуална собственост – обекти на авторското право и сродните му права, защитени с патент изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн, права по концесионни договори на територията на Република България, както и от лица, които извършват дейност и са сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, удостоверено от Министерството на икономиката.