Назад

Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

В ДВ брой 12/11.02.2022 год. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИДЗАДС), приет от 47-то НС на 02.02.2022 год.

Със ЗИДЗАДС се  въвеждат разпоредбите на Директива (EС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019 г. за определяне на общия режим на облагане с акциз (ОВ, L 58/4 от 27 февруари 2020 г.), на Директива (ЕС) 2020/1151 на Съвета от 29 юли 2020 г. за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (ОВ, L 256/1 от 5 август 2020 г.) и на Директива (ЕС) 2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза (ОВ, L 336/10 от 30 декември 2019 г.).

В 6-месечен срок от влизането в сила на закона Министърът на финансите привежда в съответствие с него правилника за прилагането му.

ЗИДЗАДС влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:

1. параграф 7, § 21, т. 1, буква „а“ и т. 2, § 22, т. 3, § 23, т. 1 и 2, § 25, § 39, § 42, т. 2 относно чл. 83е, ал. 5 – 8 и § 43, които влизат в сила от 1 юли 2022 г.;

2. параграф 1, § 2, т. 12 – 15, § 5, § 6, т. 2 и 3, § 9, § 11, § 12, § 13, § 15, § 21, т. 1, буква „б“, т. 3 и 4, § 23, т. 3 и 4, § 24, § 26 – 33, § 37, § 38, § 41, § 42, т. 1 и 2 относно чл. 83е, ал. 9 – 17 и § 46, които влизат в сила от 13 февруари 2023 г.;

3. параграф 14, който влиза в сила от 1 януари 2031 г.