Назад

Изменения в Закона за данък върху добавената стойност през 2021 г.

По-долу представяме на вниманието Ви обобщение на промените в  Закона за данъка върху добавената стойност (в сила, както е посочено по-долу), приети със ЗИД на ЗДДС- ДВ, бр.104 от 08.12.2020 год. и със ЗИД на ЗДДС- ДВ, бр.107 от 18.12.2020 год., с които се въвеждат нови правила относно:

1. Въвеждане на правила за доставки на стоки, които се улесняват чрез електронен интерфейс;
2. Разширяване на обхвата Обслужването на едно гише (One-Stop Shop/OSS);
3. Отпадане на задължението търговците да използват СУПТО, включен в списъка на НАП;
4. Промени, свързани с Brexit.

1. Правила за доставки на стоки, които се улесняват чрез електронен интерфейс –  в сила от 01.07.2021 г.

Въвеждат се разпоредби, свързани с някои дистанционни продажби, улеснявани чрез електронен интерфейс.

Съгласно ЗДДС „Електронен интерфейс“ е устройство или програма, която позволява комуникация между две независими системи или система и краен получател. Електронният интерфейс може да включва уебсайт, портал, платформа, интерфейс за приложни програми и други подобни средства.

Данъчно задълженото лице, което управлява електронен интерфейс (накратко – управляващ електронния интерфейс), улеснява доставката на стоки, когато използването на електронния интерфейс позволява на доставчика, предлагащ стоки за продажба и на получателя да осъществят контакт, който води до доставка на стоки чрез този електронен интерфейс.

В посочените в ЗДДС случаи на продажба на стоки чрез електронен интерфейс, ще се счита, че са налице две доставки:

  • доставка между основен доставчик и получател – управляващия електронния интерфейс. Тази доставка е облагаема с нулева ставка;
  • доставка на стоката, между управляващия електронния интерфейс, и получател – данъчно незадълженото лице;

Управляващият електронния интерфейс е длъжен да води подробна отчетност за доставките на стоки, за които не се счита за доставчик, и за доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път (по-долу „TBE услуги“), в които не участва и не се счита, че действа от свое име.

Въвежда се  нов праг от EUR 10 000 до достигането на който се счита, че мястото на изпълнение при вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, включително улеснявани чрез електронен интерфейс, и доставки на ТВЕ услуги е в държавата членка, в която е установен доставчикът. Прагът се изчислява въз основа на общата стойност на трансграничните доставки на ТВЕ услуги и вътреобщностните дистанционни продажби на стоки.

2. Разширяване на обхвата обслужването на едно гише (OSS) – в сила от 01.07.2021

Oт 01.07.2021 г. влизат в сила промени в ЗДДС, свързани с т.нар. „обслужване на едно гише“ (one-stop-shop или OSS).  Въведени са допълнения относно специалните режими извън Съюза и в Съюза  и нов специален режим при дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии. Предвиждат се и опростени правила за деклариране и отсрочено плащане на ДДС при внос на пратки със себестойност до EUR 150.

Регистрираните за специалните режими лица, които имат задължения за плащане на данъци в повече от една държава членка, ще имат право да декларират и да внасят дължимия от тях ДДС в една държава членка.

Възможността за регистрация за специалните режими ще е налична от 01.04.2021 г.

2.1. Изменения, свързани с режим извън Съюза

Режим извън Съюза вече обхваща всички доставки на услуги, с място на изпълнение на територията на ЕС:

а. по които получатели са данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес или обичайно пребиваване в ЕС и които
б. са извършвани от данъчно задължени лица, които не са установени на територията на ЕС

2.2. Изменения, свързани с режим в Съюза

Специалният режим в Съюза вече обхваща всички B2C доставки на услуги с място на изпълнение на територията на ЕС, когато доставчикът и клиентът са установени в различни държави членки.

Режим в Съюза може да се прилага по отношение на В2С вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и/или вътрешни дистанционни продажби на стоки. Режим в Съюза ще е приложим и за някои доставки, извършвани от данъчно задължени лица, които управляват електронен интерфейс, когато улесняват продажби на стоки.

За В2С доставки на услуги, дистанционни продажби на стоки или някои вътрешни дистанционни продажби на стоки, доставчикът може да избере да се регистрира в страната или в друга държава членка за прилагане на някой от специалните режими извън Съюза или в Съюза.

2.3. Специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии – в сила от 01.07.2021 г.

Нов режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, може да се прилага за дистанционни продажби на стоки внасяни под формата на пратки със себестойност до 150 евро, предназначени за данъчно незадължени лица (B2C).

При тези доставки доставчикът следва да начислява ДДС на клиента към момента на доставката, като стоките се считат за доставени в момента, в който бъде прието плащането. Доставчикът има задължение да декларира и да  внася в държавния бюджет по сметка на НАП ДДС на база на месечна справка-декларация. НАП превежда дължимия ДДС на съответните държави членки по потребление.

2.4. Опростени правила за деклариране и отсрочено плащане на ДДС при внос до 150 евро – в сила от 01.07.2021 г.

Предвидени са специални опростени правила за деклариране и отсрочено плащане на ДДС при внос на пратки на стойност до 150 евро, когато не се използва OSS.

В тези случаи се въвежда възможност митническите органи да разрешават вдигането на стоките, без данъкът да е ефективно внесен в бюджета. Вместо това, при приемане на пратката получателят, за когото е предназначена тя, следва да заплати данъка по митническата декларация за внос на лицето, което прилага опростените правила.

Лицето, което прилага опростените правила е длъжно, освен да внася събрания ДДС, и да подава месечни декларации в Агенция „Митници“, в които да посочва общата сума на ДДС, събран през съответния отчетен период.

3. Промени, свързани с използването на СУПТО

Считано от 12.12.2020 г. отпадна изискването лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО), да използват задължително софтуер, включен в списъка на НАП. Независимо от това, лицата избрали да ползват софтуер, включен в списъка, имат право на възстановяване на ДДС в по-кратки срокове. Също така, ако за управление на продажбите лицето е избрало и използва само софтуер, включен в списъка на НАП, принудителната административна мярка запечатване на обект не се прилага на лице, което за първи път не издаде съответен документ за продажба.

В допълнение, СУПТО, включен в списъка на НАП, и компютрите, периферните устройства за тях или мобилните телефони, на които е инсталиран, се амортизира с по-голяма годишна данъчна амортизационна норма (до 100%).

4. Промени, свързани с Brexit – в сила от 01.01.2021 г.

Считано  от 1 януари 2021 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия е трета страна по смисъла на ЗДДС. Въпреки това, при определени условия, доставката на стоки, които се изпращат или транспортират от или до Северна Ирландия, могат да се смятат за доставки от или до държава членка. За целта е необходимо:

а. доставчикът на стоките да е данъчно задължено лице, което е идентифицирано за целите на ДДС в Северна Ирландия с идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса „XI“, или
б. получателят на вътреобщностно придобиване на стоки да е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което е идентифицирано за целите на ДДС в Северна Ирландия с идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса „XI“.

В допълнение, някои от регистрираните данъчно задължи лица, установени в Обединено кралство Великобритания, се считат за регистрирани по ЗДДС, ако определят акредитиран представител и уведомят писмено компетентната териториална дирекция на НАП в предвидения в ЗДДС срок.

Настоящото изложение не представлява правен съвет или консултация, а собствено тълкуване и анализ на изложените по-горе въпроси.

При въпроси и необходимост от разяснение, можете да се свържете с екипа на Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова“.