Назад

Изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Днес, в Държавен вестник, бр. 7 от 26.01.2021 г., е обнародван Закон за изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари („Закона“ или „ЗМИП“), съгласно който търговците на едро вече не са задължени лица по смисъла на ЗМИП.

За търговците на едро отпада задължението да изпълняват изискванията на Закона, сред които са изготвянето на оценка на риска, приемането на вътрешни правила, провеждането на обучения, определянето на лица, изпълняващи вътрешния контрол по приложението на Закона, извършването на комплексна проверка на клиенти, съхраняване и разкриване на информация пред компетентни органи и други.