Назад

Изменения в Правилника за вписванията

Съгласно измененията в Правилника за вписванията, приети с Постановление № 1 от 5 януари 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за вписванията, обнародвано в ДВ, бр. 2 от 8.01.2021 г.  (в сила от 12.01.2021 г.), Агенцията по вписванията осигурява възможност за заявяване на услуги, чрез регистриран отдалечен достъп.

Услугите, предоставяни от Агенция по вписвания, които са достъпни по електронен път са следните:

– извършването на справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, по извлечения от съдържанието на всички книги и регистри, водени от Агенция по вписвания;

– получаването на незаверен препис от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, съхранявани от Агенция по вписвания;

– получаването на удостоверение за наличието или за отсъствието на вписване в книгите и регистрите на Агенция по вписвания.

Достъпът по електронен път може да бъде предоставен чрез извършване на електронна регистрация в ЕПЗЕУ. Лицето, което е поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от Агенцията по вписванията.

Изисканата справка ще съдържа информация за наличните вписвания, отбелязвания и заличавания в базата данни. Агенцията по вписванията ще осигурява възможност за достъпване на електронен образ на поисканите удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията.

В допълнение, писмена справка може да бъде поискана и по електронен път чрез отдалечен достъп. Към молбата следва да се приложат и съответните сканирани документи за целите на производството.