Назад

Изменения и допълнения в Закона за административните нарушения и наказания

В Държавен вестник, бр. 109 от 22.12.2020 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за административните нарушения и наказания (по-долу ЗАНН или Закона). ЗИД на ЗАНН влиза в сила от 23.12.2021 г.

Някои от по-важните изменения и допълнения, без претенции за изчерпателност, включват въвеждането на: ново наказание безвъзмезден труд в полза на обществото, отправяне на писмено предупреждение до нарушителя при маловажен случай на административно нарушение, възможност за сключване на споразумение за приключване на административнонаказателното производство и възможност прекратяване на административнонаказателното производство с мотивирана резолюция, изменения в процесуалните срокове, въвеждане на съкратено съдебно производство.

Безвъзмезден труд в полза на обществото

Въвежда се ново наказание – за административно нарушение, извършено повторно или на системно извършване, се предвижда наказание безвъзмезден труд в полза на обществото, което може да се налага самостоятелно или едновременно с друго административно наказание. Безвъзмездният труд е труд, който се полага в полза на обществото без ограничаване на други права на наказания, като продължителността на наказанието  не може да бъде по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години.

Компетентен да наложи наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото е районният съд, който следва да разгледа административнонаказателната преписка в открито заседание, с призоваване на нарушителя. Решението на районния съд подлежи на касационно обжалване пред административния съд, чието решение е окончателно.

Писмено предупреждение до нарушителя при маловажен случай на административно нарушение

При маловажен случай на административно нарушение наказващият орган не налага наказание на нарушителя, като го предупреждава, че при извършване на друго административно нарушение от същия вид, в едногодишен срок от влизането в сила на предупреждението и представляващо маловажен случай,  ще му бъде наложено административно наказание. Предупреждението е писмено и се извършва с акт, чието съдържание е предвидено в ЗАНН, връчва се по реда за връчване на наказателно постановление и подлежи на обжалване.

В допълнителните разпоредби на ЗАНН се въвеждат легални дефиниции за „маловажен случай“ и „явно маловажен случай“.

Споразумение за приключване на административнонаказателното производство

Административнонаказателното производство може да приключи със споразумение между наказващия орган и нарушителя. При връчване на препис от акта за установяване на административно нарушение (АУАН) нарушителят следва да бъде уведомен писмено за правото му в 14-дневен срок да отправи предложение до наказващия орган за сключване на споразумение. Предложение за сключване на такова споразумение може да бъде направено и от наказващия орган.

Ако със споразумението се налага административно наказание глоба – самостоятелно или с друго наказание, наказващият орган определя глоба в намален размер, която трябва да бъде заплатена от нарушителя в 14-дневен срок. В противен случай наказващият орган обявява, че споразумение не е постигнато с мотивирано постановление, което не подлежи на обжалване и протест, и издава наказателно постановление.

Прекратяване на административно производство с мотивирана резолюция с предвидено от ЗАНН съдържание

Разширени са основанията, при които административното производство може да приключи с мотивирана резолюция с определени в ЗАНН реквизити. Резолюцията за прекратяване подлежи на обжалване и протестиране.

Изменения в сроковете. Изменения при обжалването

Нарушителят ще има право да направи писмени възражения срещу АУАН в 7-дневен срок от подписването му.

Съгласно измененията в ЗАНН, на обжалване и протестиране подлежат предупреждението при маловажен случай и резолюцията за прекратяване на административнонаказателното производство, наред с наказателното постановление и електронния фиш, като компетентен да разгледа жалбата и протеста е районният съд.

Нарушителят и поискалият обезщетение, а вече и собственикът на вещите, с които е извършено разпореждане или са отнети в полза на държавата, ако не е нарушител, могат да обжалват изброените по-горе актове. Срокът за обжалване вече е 14-дневен, считано от връчването им, а прокурорът може да подаде протест в 14-дневен срок от издаването им.

Ако нарушителят не желае да обжалва наказателното постановление в частта относно наложената глоба, той може да заплати в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление 80% от нейния размер, освен ако специален закон предвижда намален размер на глобата.

Съкратено съдебно производство

Предвижда се, че в определени случаи при обжалване на наказателни постановления районният съд може да проведе съкратено съдебно производство при решаване на делото.

Други изменения

– Процедурата по възобновяване на административнонаказателното производство е допълнена и детайлизирана.

– Допълнителни реквизити на наказателното постановление: в същото следва да са посочени и отегчаващите и смекчаващите обстоятелства и другите обстоятелства, взети предвид при определяне вида и размера на наказанието.

– Възможност за връчване на наказателното постановление по електронен път по предвидения в ЗАНН начин, в случай че при изготвянето на АУАН нарушителят е посочил, че желае такова връчване.