Назад

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица през 2021 г.

Със ЗИД на ЗДДС-ДВ, бр.104 от 08.12.2020 год. са приети изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които влязоха в сила на 1 януари 2021 година.

НОВО данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот

С последните изменения в ЗДДФЛ е приета нова разпоредба на чл. 22е, с която се въвежда ново данъчно облекчение за ремонт и/или подобрение на собствен недвижим жилищен имот. Предвижда се, че местните и чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на ЕС или в друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП), могат да ползват данъчно облекчение, като приспадат от общата годишна данъчна основа направените през годината плащания за труд във връзка с подобрения и/или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2000 лева. Това означава, че може да бъде приспаднат данък до 200 лева от дължимия данък.

Важно е да се посочи, че доколкото новият чл. 22е от ЗЗДФЛ влиза в сила на 01.01.2021 г., предвиденото облекчение може да бъде използвано при определяне на данъчните задължения през 2021 г., но не и на тези за изминалата 2020 г.

За да се ползва данъчното облекчение е необходимо:  
• недвижимият жилищен имот да е на територията на Република България
• недвижимият жилищен имот да не е включен в предприятието на лице, което извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон
• данъчно задълженото лице да е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот
• данъчно задълженото лице да притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот, както и документ за плащането му (фискален бон, разписка, банков или друг документ)
• подобренията и/или ремонтът да са извършени от местни лица на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП
• данъчно задълженото лице и лицето, извършило ремонта, да не са свързани лица.

Когато недвижимият жилищен имот е съсобствен, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие, че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, не надвишава 2000 лв. В случите, когато е ползван по-голям общ размер на данъчно облекчение, всяко от лицата, ползвали облекчението, дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Наличието на условията за ползване на облекчението се декларират от лицето в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Промяна във връзка с документиране и отчитане на доходите

С новата редакция на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ се предвижда, че лицата, получили доходи от друга стопанска дейност и/или доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, ще издават първичен счетоводен документ за придобитите от тях доходи, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, а не документ по ал. 1 както беше преди изменението. Цитираната разпоредба урежда, че документът следва да съдържа най-малко следната информация – наименование и номер на документа; дата на издаване; наименование на предприятието; предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция; име и подпис на съставителя. За сравнение с приложимата по-рано ал. 1 на чл. 6 от Закона за счетоводството, за документите по ал. 3 не се изисква да съдържат пълни идентификационни данни на издателя и на платеца.

Посочените данъчно задължени лица издават документа по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството в 2 екземпляра, като единият се предоставя на платеца на доходите, а другият се съхранява от физическото лице.

Предвиждат се изключения от правилото, като няма да се издава документ за получени доходи в следните случаи:

  • когато платецът издава предвидения формуляр ,,Сметка за изплатени суми‘‘; или
  • доходите са обложени с окончателен данък; или
  • доходите са освободени от облагане са освободени на основание чл. 13, ал. 1, т. 24; или
  • доходите са платени по банкова сметка на физическото лице.

Увеличени размери на данъчните облекчения за деца

Увеличението на размерите на данъчните облекчения за деца, което ще е приложимо само за 2021 г., е въведено с  § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн. в ДВ бр. 104 от 8 декември 2020 г.). Лицата могат да се възползват от облекчението с подаване на годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ.

Новите размери на данъчните облекчения са както следва:

  • за едно дете – 4 500 лв. (вместо 200 лв.);
  • за две деца – 9 000 лв. (вместо 400 лв.);
  • за три и повече деца – 13 500 лв. (вместо 600 лв.);
  • за деца с увреждания – 9 000 лв. (вместо 2000 лв.).

Удължени срокове за търговци за деклариране на доходи и внасяне на данъци

Съгласно промените, лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци и земеделските стопани, подават годишна данъчна декларация в срок от 1 МАРТ до 30 ЮНИ на годината, следваща година на придобиване на дохода, а не както досега до 30 април (чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ).

Важно е да се отбележи, че това изменение в сроковете е приложимо и за годишната данъчна декларация и внасянето на съответните данъци за 2020 г.

Физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, декларират дължимия данък от 10 ЯНУАРИ до 30 АПРИЛ на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Остава непроменен крайният срок за подаване на годишна данъчна декларация по електронен път, при който лицето ползва отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне – до 31 март на следващата година, така и общият размер на отстъпката – до 500 лв.

Настоящото изложение не представлява правен съвет или консултация, а собствено тълкуване и анализ на изложените по-горе въпроси. При въпроси и необходимост от разяснение, можете да се свържете с екипа на Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова“.