Назад

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане през 2021 г.

Със ЗИД на ЗДДС-ДВ, бр.104 от 08.12.2020 год. са приети изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), които влязоха в сила на 1 януари 2021 година.

Удължени срокове за деклариране и внасяне на корпоративен данък

Срокът за подаване на годишна данъчна декларация за данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък е от 1 МАРТ до 30 ЮНИ.

В същия този срок се подава и годишният отчет за дейността.

Декларираният данък се внася  в срок до 30 юни на следващата годината след приспадане на внесените авансови вноски за съответната година.

Данъкът върху разходите, който подлежи на деклариране заедно с годишната данъчна декларация, се внася също в срок до 30 ЮНИ
на следващата година.

Важно е да се посочи, че новите срокове за деклариране и внасяне на данъците са приложими и за 2020 г.

Промени в авансовото облагане с корпоративен данък

Вследствие удължаване на срока за деклариране и внасяне на корпоративен данък, се въвеждат изменения по отношение на авансовите вноски по ЗКПО.

Възникването на задължение за авансови вноски за дадена данъчна година, както и определянето им като месечни или тримесечни, зависи от нетните приходи от продажби за годината, преди предходната година.

Авансови вноски не дължат лицата, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година не превишават 300 000 лв.

Месечни авансови вноски дължат лицата, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година превишават 3 000 000 лв. Те се внасят по следния начин:

  • за месеците януари, февруари и март – в срок до 15 април на текущата календарна година (непроменено)
  • за месеците от април до ноември – в срок до 15-о число на месеца, за който се отнасят
  • за месец декември – в срок до 1 декември на текущата календарна година

Тримесечни авансови вноски се дължат от данъчно задължени лица, които нямат задължение да извършват месечни авансови вноски. По-конкретно това са лицата, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната са в диапазона от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително. Те се внасят по следния начин:

  • за първото и второто тримесечие –  до 15-о число на месеца следващ тримесечието, за което се отнасят (непроменено)
  • за третото тримесечие – в срок до 1 декември
  • за четвъртото тримесечие не се прави тримесечна авансова вноска (непроменено).

Предвид изменението на срока за подаване на годишната данъчна декларация, се променят и сроковете за деклариране и внасяне на авансовите вноски.  Същите ще се декларират с отделна нова декларация по образец в срок от 1 март до 15 април на същата година.

Допустимото превишение на корпоративния данък над определените авансови вноски се увеличава от 20 на 25 на сто, в който случай се дължи лихва за забава.

Други промени

  • Въведена е нова подкатегория към категория IV за данъчно амортизируеми активи,  за които е определена максимална данъчна амортизационна норма до 100 на сто – софтуер или право за ползване на софтуер за управление на продажбите; компютри, периферни устройства за тях или мобилни телефони, на които е инсталиран софтуер, включен в списъка по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС.
  • Максималният размер на необлагаемите ваучери за храна е увеличен от 60 лв. на 80 лв. месечно на човек.
  • Предвиден е период от пет години- до 31 декември 2025 г., през който данъчните облекчения за печалбите от разпореждане с финансови инструменти са приложими и към сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
  • Допълнена е дефиницията на понятието „разпореждане с финансови инструменти”, като са добавени сделките с акции, извършени на пазар на трета държава, който се счита за еквивалентен на регулиран пазар и за който Европейската комисия е приела решение относно еквивалентността на правната и надзорната уредба на третата държава в съответствие с действащото европейско законодателство.

Настоящото изложение не представлява правен съвет или консултация, а собствено тълкуване и анализ на изложените по-горе въпроси. При въпроси и необходимост от разяснение, можете да се свържете с екипа на Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова“.