Назад

Изменения в Търговския закон

В Държавен вестник бр. 105 от 30.12.2016 г. бяха обнародвани промени в ТЗ.

Приетите изменения в ТЗ касаят прехвърлянето на търговско предприятие и на дружествен дял от капитала на дружество с ограничена отговорност, което ще се извършва с нотариално удостоверени подписи и съдържание на договора, извършени едновременно – чл. 15 ТЗ и чл. 129 ТЗ.

В чл. 137 ТЗ е приета нова ал. 4, съгласно която за взетите решения на общото събрание на дружество с ограничена отговорност по следните въпроси: приемане и изключване на съдружници, съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; намаляване и увеличаване на капитала; избор на управител и придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Предвижда се възможност в дружествения договор да се посочи изрично, че писмената форма e достатъчна за горепосочените решения.

Съгласно новата ал. 5 на чл. 137 ТЗ приетите в нарушение на тези правила решения са нищожни.

Приети са изменения в ал. 2 на чл. 608 ТЗ, според които се предполага, че търговецът не е в състояние да изпълни изискуемо задължение, ако преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност не е заявил за обявяване в търговския регистър годишните си финансови отчети за последните три години.

Въвежда се фигурата на помощник-синдика, като се създава се нов Раздел IIа „Помощник – синдик“ на Глава четиридесет и втора „Органи и управление на масата на несъстоятелността“.

Създава се нова Част Пета „Производство по стабилизация на търговец“ на ТЗ. Съгласно чл. 761 на Част Пета от ТЗ, производството по стабилизация на търговец има за цел да предотврати откриването на производство по несъстоятелност.

Приетите измененията са в сила 3 дни след обнародването им в ДВ, с изключение на тези, свързани с производството по стабилизация на търговец, за които влизането в сила от 01.07.2017 г.