Назад

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА КОПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ – 2022

Със ЗИД на ЗКПО, обнародван в ДВ брой 14 от 18.02.2022 год. са приети изменения и допълнения на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

1. С §1 от ЗИД на ЗКПО определени хибридни образувания са приравнени на данъчно задължени лица (ДЗЛ), чиито печалби и доходи се облагат по реда на ЗКПО, доколкото същите не са обложени по друг начин в страната или съгласно законодателството на друга юрисдикция.

Приравнени на юридическо лице за целите на ЗКПО са учредените или установените в България хибридни образувания, при които едно или повече чуждестранни образувания, които са свързани предприятия и общо държат пряко или косвено 50 на сто или повече от правото на глас, дяловия капитал или правото върху дела от печалбата на хибридното образувание, което не е ДЗЛ в България, се намират в юрисдикция или юрисдикции, които считат  хибридното образувание за ДЗЛ в България.

Тези правила не се прилагат за колективна инвестиционна схема, която е инвестиционен фонд или схема, отговарящи едновременно на  следните условия: да имат множество собственици, да притежават диверсифициран портфейл от ценни книжа и да  са  предмет на нормативна уредба в защита на инвеститорите.

Въвеждат и съответни изменения в законовата дефиниция за „свързано предприятие“, „образувание“ и „хибридно образувание“ съгласно т.84, т.85 и т.95 от ДР на ЗКПО.

Горепосочените изменения в ЗКПО влизат в сила от 01.01.2022 г.

2. С § 2 на ЗИД на ЗКПО се въвежда  изрична уредба на данъчното третиране на резултата от договори за продажба с обратен лизинг, класифициран като оперативен лизинг съгласно Международните счетоводни стандарти (МСС). При лизингополучатели не се признават за данъчни цели счетоводно отчетените разходи, приходи, печалби и загуби във връзка с договори за продажба с обратен лизинг, класифициран като оперативен лизинг съгласно МСС.  Активи с право на ползване във връзка с такива договори, признати при продавачи лизингополучатели, не са данъчни амортизируеми активи.

За данъчни цели се признават разходи, приходи, печалби и загуби, определени съгласно правилата на Счетоводен стандарт 17 „Лизинг“ относно договори за продажба с обратен лизинг, класифициран като експлоатационен лизинг, приложени към съответните договори за продажба с обратен лизинг, класифициран като оперативен лизинг.

Посочените по-горе измененията влизат в сила от 18.02.2022 г.

3. ДЗЛ, чиито контролирани чуждестранни дружества в юрисдикцията си на учредяване или установяване се облагат с алтернативни на корпоративния данък форми на облагане вече не са освободени от прилагане на режима на контролираните чуждестранни дружества. Така, специфичните правила за определяне на данъчния финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество се прилагат за всички ДЗЛ в България, които подлежат на облагане с корпоративен данък и имат контролирани чуждестранни дружества, независимото от формата на облагане на тези контролирани чуждестранни дружества.

Тези изменения влизат в сила от 18.02.2022 г.

4. С Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ЗКПО са въведени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които са, както следва:

Наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или техните законни представители, могат да подават справките за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски на починали еднолични търговци или самоосигуряващи се лица.

Посочените по-горе промени в ЗДДФЛ влизат в сила от 18.02.2022 г.

Настоящото изложение не представлява правен съвет или консултация, а собствено тълкуване и анализ на посочените по-горе въпроси. При въпроси и необходимост от разяснения, можете да се свържете с екипа на Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова“.