Назад

Изменения в Кодека на труда, в сила от 17 юли 2015 г.

В бр. 54/2015 г. на Държавен вестник бяха обнародвани промени в Кодекса на труда, в сила от 17 юли 2015 г.

Промените дават възможност за сключване на еднодневни трудови договори за сезонна селскостопанска работа; въвежда се задължение на работодателя да води трудово досие; стеснен е кръгът на лицата, които могат да налагат дисциплинарни наказания, а именно това са работодателят или определено от него длъжностно лице с ръководни функции или друг орган, оправомощен със закон. 

Приети са съществени промени, касаещи режима на ползването на платения годишен отпуск:

  • отпада задължението на работодателя да съставя график за ползването на отпуските;
  • отпада изискването отпускът да се отлага за следващата календарна година в размер до 10 работни дни; 
  • въвежда се задължение на работодателя да осигури на служителя ползването на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година платен годишен отпуск;
  • в случай че отпускът не е ползван или е отложен, работодателят следва да осигури на служителя ползването на този отпуск най-късно до края на месец юни на следващата година. Ако работодателят не изпълни това свое задължение, служителят има право сам да определи времето на ползването на отпуска, като уведоми писмено за това работодателя най-малко 14 дни предварително.