Назад

Промени на ключово европейско корпоративно данъчно законодателство

Компaнии няма да могат да използват повече различията, по начин по който вътрешно-груповите плащания се облагат в рамките на ЕС, за да се избегне плащане на данъци.

Промени в Директива 2011/96 на Съвета относно общата система за данъчно облагане на дружествата майки и дъщерни дружества от различни държави-членки (Директива за дружествата-майки и дъщерните дружества) бяха скоро предложени от Европейската Комисия като се цели да се затворят вратичките, които някои компании използваха, за да се освободят от облагане с данъци.

Директива за дружествата-майки и дъщерните дружества бе първоначално приета, за да предотврати едни и същи групи компании, учредени в различни държави-членки, да бъдат двойно данъчно обложени за един и същ доход (двойно данъчно облагане).

Резултатът от предложените промени ще бъде, че Директива за дружествата-майки и дъщерните дружества ще може да продължи да осигурява ниво на честен бизнес на единния пазар, без да се предоставят възможности за агресивно планиране на данъци. Това предложение беше предвидено в План за действие на Комисията 2012 г. срещу избягване на данъчно облагане.

Предложението актуализира разпоредбите за борба със злоупотреба регламентирани в Директивата за дружествата-майки и дъщерните дружества, а именно защита срещу злоупотреба с данъчните практики и ще гарантира, че Директивата е променена така, че компаниите сключващи специфичните данъчно-планирани споразумения (уговорки за хибриден заем) няма да могат да се възползват от освобождаване от данъци.