Назад

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАKОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ – 2022

В Държавен вестник, бр. 14 от 18.02.2022 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за данък върху добавената стойност (по-долу ЗДДС или Закона).

Със ЗИД на  ЗДДС се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2020/2020 на Съвета от 7 декември 2020 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на временни мерки във връзка с данъка върху добавената стойност, приложим за ваксини срещу COVID-19 и медицински изделия за инвитро диагностика на COVID-19 в отговор на пандемията от COVID-19 (ОВ, L 419/1 от 11 декември 2020 г.),  Директива (ЕС) 2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза (ОВ, L 336/10 от 30 декември 2019 г.) и Директива (ЕС) 2021/1159 на Съвета от 13 юли 2021 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор на пандемията от COVID-19 (ОВ, L 250/1 от 15 юли 2021 г.).

Измененията и допълненията в ЗДДС включват:

1. Разширяване на обхвата на стоките, за които се прилага данъчната ставка от 9 на сто

С измененията се разширява обхватът на храните за бебета или за малки деца, за които се прилага ставка 9 на сто, като към тях се включват и специализираните млечни формули (с частично хидролизиран протеин и такива за деца с алергии) и диетичните храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета.

2. Отмяна на разпоредбата, с която ваучерите за храна са изключени от обхвата на ваучерите с конкретна цел и многоцелевите ваучери

Във връзка с констатирано несъответствие между разпоредбите на ЗДДС и чл. 30а и 30б от Директивата за ДДС, със ЗИД на Закона се отменя разпоредбата, с която ваучерите за храна са изключени от обхвата на ваучерите с конкретна цел и многоцелевите ваучери.

Измененията се прилагат за ваучери, издадени в данъчен период, следващ данъчния период, в който ЗИД  на ЗДДС влиза в сила.

3. Въвеждане на възможност за коригиране на фактури и протоколи по чл. 117 от ЗДДС, включително при влязъл в сила акт, издаден от органите по приходите

Съгласно ЗДДС фактурата е погрешно съставена когато не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен, както и когато е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен. Новост в Закона е предвиждането, че фактурата е грешно съставена и когато за доставката е приложена грешна ставка на данъка.

Аналогично на фактурите, се въвежда изрична разпоредба, с която се забраняват поправки и добавки в протоколите по чл. 117 от ЗДДС. Предвижда се, че погрешно съставени или поправени протоколи се анулират и се издават нови такива. Екземпляри на анулираните протоколи се съхраняват при издателя, като отчитането им се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на ЗДДС.

Въвежда се  възможност за корекция на фактури и протоколи и при наличие на влязъл в сила издаден от органите по приходите акт.

4. Промени, свързани с прилагането на режим извън Съюза, режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии

Съгласно ЗДДС, при дистанционни продажби стоки (по смисъла на чл. 14а, ал. 5, т. 1 – 3 от ЗЗДС), които се улесняват чрез електронен интерфейс, се счита, че са налице две доставки: 1. доставка между основен доставчик и получател – данъчно задължено лице (ДЗЛ), което управлява електронния интерфейс и 2. доставка между ДЗЛ, което управлява електронния интерфейс и получател – данъчно незадълженото лице. В тези случаи се смята, че данъчното събитие за дистанционните продажби стоки, които се улесняват чрез електронен интерфейс възниква и данъкът става изискуем в момента на приемане на плащането. С измененията в Закона се въвеждат разпоредби, съгласно които това правило не се прилага за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии за доставката между основен доставчик и ДЗЛ, което управлява електронния интерфейс, независимо дали е приложен режимът по чл. 157а от ЗДДС. Когато не е приложен режимът по чл. 157а ЗДДС, правилото не се прилага и за доставката между ДЗЛ, което  управлява електронния интерфейс и получателя – данъчно незадълженото лице.

Със ЗИД на ЗДДС се въвежда уточнение относно правото на избор на място на изпълнение при доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки и доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път под прага от 10 000 евро, извършени от доставчик който е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване само в страната. В тези случаи се предвижда, че при доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване  правото на избор се упражнява по реда за регистрация по ДДС в държавата член, в която получателят е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване. При вътреобщностна дистанционна продажба на стоки правото на избор се упражнява по реда за регистрация по ДДС в държавата членка, в която завършва изпращането или транспортирането на стоките.

Въвежда се изрична разпоредба, съгласно която лицата, неустановени на територията на страната, извършващи само доставки, за които са регистрирани за прилагане на режим извън Съюза, или режим в Съюза, нямат задължение за регистрация по реда на чл. 96, ал. 9 от ЗДДС.

По отношение на условията за регистрация за прилагане на режим в Съюза Законът въвежда промяна, предвиждаща, че правото да се регистрира за прилагане на режим в Съюза има ДЗЛ, което извършва доставки на услуги с получатели данъчно незадължени лица и с място на изпълнение на територията на друга държава членка, в която ДЗЛ не е установено, включително по постоянен обект. Досега изискването беше ДЗЛ единствено да няма постоянен обект. Останалите условия за регистрация за прилагане на режим в Съюза по чл. 156, ал. 1 остават непроменени.

Въвежда се ограничение за регистрация за прилагане на специалните режими при прекратяване на регистрацията поради системно неспазване на задълженията по режимите в която и да е държава членка. В тази връзка, регистрацията за прилагането на режим в Съюза и на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии се прекратява, когато орган по приходите прекрати регистрацията на лице за прилагането на режим извън Съюза поради системно неспазване разпоредбите на режима. Сходни изменения се въвеждат за случаите, когато регистрацията бъде прекратена поради системно неспазване на разпоредбите на режим в Съюза, съответно на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, като в тези случаи се прекратява и регистрацията за прилагането на другите два режима.

Когато пък лице премести мястото си на установяване по седалище и адрес на управление или премести постоянния си обект на територията на друга държава членка, датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на режим в Съюза е датата на промяната. Това правило се прилага, ако лицето подаде заявление за дерегистрация не по-късно от 10-о число на месеца, следващ настъпването на промяната, и в същия срок подаде в другата държава членка заявление за регистрация за прилагане на режима.

Съгласно измененията в ЗДДС, когато ДЗЛ, което не е установено на територията на страната, регистрирано на основание чл. 96, ал. 9 ЗДДС, започне да извършва само доставки, за които се прилагат режим извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии и се регистрира в друга държава членка за прилагането на тези режими,  ДЗЛ може да прекрати своята регистрация по чл. 96, ал. 9 ЗДДС. Право да прекрати регистрацията си по Закона има и ДЗЛ, което започне да извършва доставки, за които се прилагат режим извън Съюза и режим в Съюза, когато се регистрира в страната за прилагане на тези режими. В тези случаи за дата на дерегистрация се смята датата на регистрация на лицето в другата държава членка за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии или датата на регистрация в страната за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза.

Когато лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза, иска да се регистрира за прилагането на този режим на територията на страната, за дата на регистрация се смята първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението за регистрация по електронен път. Аналогично, в случаите, когато регистрирано за прилагане на територията на страната на режим извън Съюза лице се регистрира за този режим в друга държава членка, за дата на прекратяване на регистрацията се смята първият ден на тримесечието, следващо календарното тримесечие на подаване на заявлението за прекратяване на регистрацията по електронен път.

Като условие за регистрация за прилагане на режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, се въвежда изискване ДЗЛ да са регистрирани на основание чл. 96 или чл. 100, ал. 1 от ЗДДС.

С промените в ЗДДС изрично се предвижда, че подаването на заявление за регистрация и за прекратяване на регистрацията за прилагане на режим извън Съюза и за прекратяване на регистрацията за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, се извършва с квалифициран електронен подпис. С квалифициран електронен подпис (КЕП) се подава и справка-декларация за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

Съгласно измененията в ЗДДС, справка-декларацията по Закона се подава за всеки данъчен период от лицата, подлежащи на задължителна регистрация, лицата, регистрирани по чл. 97, чл. 97а, чл. 99 и чл. 100, ал. 1 и 2 от ЗДДС. Когато тези лица са регистрирани за прилагане на режим извън Съюза, режим в Съюза и режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, те подават справки-декларации и по чл. 159, ал. 4 и/или чл. 159а, ал. 2 от ЗДДС. Когато лицата са регистрирани само за прилагането на режим в Съюза или режим извън Съюза, те подават справка-декларация само във връзка с тези режими.

Въвежда се разпоредба, съгласно която няма право на приспадане на данъчен кредит лице, установено на територията на страната, регистрирано само за прилагане на режим в Съюза,

Въвеждат се промени относно представителя за прилагане а режима за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

Посочените в настоящото изменение изменения в ЗДДС влизат в сила от 18.02.2022 г.

Настоящото изложение не представлява правен съвет или консултация, а собствено тълкуване и анализ на посочените по-горе въпроси. При въпроси и необходимост от разяснения, можете да се свържете с екипа на Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова“.