Назад

Промяна на датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 450/2008 за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс)

На 18 юни 2013 г Официалният вестник на Европейския съюз публикува Регламент (ЕС) № 528/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 450/2008 за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс) по отношение на срока на неговото прилагане. Датата на влизане в сила беше променена от 24 юни 2013 година на 1 ноември 2013 година, за да се предостави допълнително време за законодателните процедури по допълване на клаузите.

Регламент (ЕО) № 450/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (Модернизиран митнически кодекс) е предназначен да замени Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността. Регламент (ЕО) № 450/2008 влезе в сила на 24 юни 2008 г., но в съответствие с член 188, параграф 2 от него се прилага едва след влизане в сила на разпоредбите за прилагане и не по-късно от 24 юни 2013 г.

На 20 февруари 2012 г. Комисията представи на Европейския парламент и на Съвета предложение за Регламент за създаване на Митнически кодекс на Съюза под формата на преработка на Регламент (ЕО) № 450/2008, с цел да бъде заменен преди крайната дата на неговото прилагане на 24 юни 2013 г. Обикновената законодателна процедура обаче не може да приключи навреме за приемането и влизането в сила на предложения регламент преди тази дата.

С оглед да се предотвратят такива сериозни затруднения, свързани с митническото законодателство на Съюза и за да се предостави на Европейския парламент и на Съвета достатъчно време за завършване на процеса на приемане на преработения Митнически кодекс на Съюза, крайната дата на прилагане на Регламент (ЕО) № 450/2008, предвидена в член 188, параграф 2, втора алинея от него, следва да бъде отложена. Новата дата на прилагане, считана за целесъобразна, е 1 ноември 2013 г.