Назад

Европейският съюз прие мерки за борба с измамите с ДДС

Съветът прие две Директиви, които ще позволят на държавите-членки да усъвършенстват борбата с измамите с ДДС.

Двете Директиви, приети на 22 юли 2013 г., изменят Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност:

  • Директива 2013/42/ЕС има за цел да улесни вземането на незабавни мерки в случаите на внезапни и мащабни измами с ДДС („механизъм за бързо реагиране“);
  • Директива 2013/43/ЕС дава възможност на държавите-членки да прилагат, по своя преценка и временно, прехвърляне на задължението за плащане на ДДС („механизъм за обратно начисляване“), с цел прекратяване на някои видове измами – по-специално схемите тип „въртележка”.

С „механизма за обратно начисляване” задължението за плащането на ДДС се прехвърля от доставчика (каквито обикновено са изискванията на европейското законодателство) към получателя в случаите на доставки на определени стоки и услуги. Съгласно новата Директива, държавите-членки имат възможността да прилагат временно тази мярка в рамките на предварително определен списък от сектори, дерогирайки разпоредбите на ДДС Директивата.

Понастоящем „механизмът за обратно начисляване” може да се прилага в следните сектори: мобилни телефони, устройства с интегрални схеми, доставки на газ и електроенергия, далекосъобщителни услуги, конзоли за игри, таблети и лаптопи, зърнени храни и индустриални култури, както и необработени и полуобработени метали.

„Механизмът за бързо реагиране” ще включва ускорена процедура, даваща възможност на държавите-членки да прилагат „обратно начисляване“ за специфични доставки на стоки и услуги, за кратък период от време, дерогирайки разпоредбите на ДДС Директивата.

Когато определена държава-членка желае да въведе специфична мярка, използвайки „механизма за бързо реагиране“, Комисията следва в кратък срок да заяви дали възразява срещу това, вземайки предвид становищата на другите държави-членки.

И двете Директиви ще се прилагат до 31.12.2018 г., и за всяко продължаване на действието им след тази дата ще е необходимо предложение на Комисията и единодушно одобрение от страна на Съвета.