Назад

Нов Закон за мерките срещу изпирането на пари и изменения в Търговския закон

В Държавен вестник бр. 27 от 27.03.2018 г. е обнародван нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, който определя мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение.

Лицата, за които мерките срещу изпирането на пари са задължителни, приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, а лицата, за които това задължение е възникнало до влизането в сила на новия ЗМСИП, привеждат вътрешните си правила в съответствие с новите изискванията.

Правилата се изпращат за утвърждаване от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, в 4-месечен срок от приемането на правилника за прилагане на ЗМСИП.  

Лицата, за които мерките срещу изпирането на пари са задължителни и които са част от група, прилагат политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, които обхващат цялата група и следва да отговарят на изискванията, посочени в закона.

Лицата, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на новия ЗМСИП и които са част от група, уведомяват директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ и съответния орган за надзор и предоставят пълна информация относно прилаганите на ниво група политики и процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, в 30-дневен срок от приемане на правилника за прилагане на ЗМСИП.

В § 1 от Допълнителни разпоредби на ЗМСИП е дадена легална дефиниция на понятието „група“.

С новия ЗМСИП се въвежда задължението, информацията и данните относно действителния собственик на капитала на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, да се вписват по партидите на юридическите лица и другите правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ.

В срок до 1 октомври 2018 г. Агенцията по вписванията осигурява възможност за вписване на данните в съответния регистър, като в срок от 4 месеца от тази дата, лицата, за които се прилага изискването за вписване на данните в съответния регистър, заявяват за вписване тези данни.  

С оглед новия ЗМСИП е изменен Търговския закон, като е  приет нов чл. 65а, съгласно който дружеството е длъжно да получава, да разполага и да предоставя в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация относно физическите лица, които са негови действителни собственици, включително с подробни данни относно притежаваните от тях права. Идентификационните данни за действителните собственици и данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари подлежат на вписване в търговския регистър.

В Допълнителните разпоредби на Търговския закон е създаден нов § 1д, като е дадена легална дефиниция на понятието „действителен собственик“, по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗМСИП.

Съгласно дефиницията, по отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

„Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.

Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като действителен собственик лице или когато съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният собственик, за „действителен собственик“ се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител.

Приетият ЗМСИП влиза в сила в срок от 3 дни след обнародването му в ДВ.