Назад

Реформи в областта на обществените поръчки в ЕС

Две нови Директиви за обществени поръчки бяха приети на 11 февруари 2014 г. Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществени поръчки и Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяване, енергетика, транспорта и пощенските услуги като целят да опростят правилата в процедури по възлагане на обществени поръчки и да ги направят по-ефикасни за възложителите и на второ място да предоставят най-добро качество за платена цена като спазват принципите за прозрачност и състезателност.

И двете Директиви влизат в сила на двадесетия ден след публикуването им в Официален вестник на ЕС като държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с тези Директиви, до 18 април 2016 г.

Директива 2014/24/ЕС отменя Директива 2004/18/ЕО и Директива 2014/25/ЕС отменя Директива 2004/17/ЕО.