Назад

Приет е Регламент (ЕС) № 1191/2016 на Европейския Парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи

Приет е Регламент (ЕС) № 1191/2016 на Европейския Парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012

На 6 юли 2016 г. бе приет Регламент (ЕС) № 1191/2016 на Европейския Парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 /Регламентът/.

Регламентът създава система за освобождаване от изискването за легализация или подобна формална процедура и за опростяване на други формални процедури във връзка с някои официални документи, които са издадени от органите на държава членка и които трябва да бъдат представени пред органите на друга държава членка.

С Регламента се създават и многоезични стандартни удостоверения, които да се използват като помощ при превод, приложени към официални документи, отнасящи се до раждане, удостоверяване, че лицето е живо, смърт, брак и други.

Съгласно чл. 4 на Регламента освобождават от легализация и подобна формална процедура официалните документи, попадащи в обхвата на Регламента, и техните заверени копия.

Официални документи по смисъла на Регламента са: документи, произхождащи от орган или длъжностно лице, свързани със съд или друг правораздавателен орган на държава членка, включително прокурор, съдебен служител или съдебен изпълнител, административни документи, нотариални актове и др.

Регламентът е публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз, L 200, на 26 юли 2016 г. и влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му.