Назад

Публикувани са резултати от Националната оценка на риска по Закона за мерките срещу изпирането на пари

На 9 януари 2020 г. на официалната интернет страница на Държавна агенция „Национална сигурност“ бяха публикувани резултатите от извършената Национална оценка на риска (НОР) от изпирането на пари и финансирането на тероризма [1].

Считано от датата на публикуването на резултатите от НОР, задължените лица по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) разполагат с шестмесечен срок, т.е. до 9 юли 2020 г., в който да приведат вътрешните си правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Вътрешните правила“) в съответствие със ЗМИП и НОР. Лицата, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпиране на пари е възникнало с влизане в сила на новия ЗМИП, трябва да изготвят и да приемат Вътрешни правила в същия шестмесечен срок.

НОР установява 32 рискови събития за изпиране на пари и 10 рискови събития за финансиране на тероризма. НОР съдържа описание на всяко рисково събитие и определяне на нивото на риска чрез оценка на вероятността от настъпване на рисковото събитие и значимостта на неговите последствия. Съгласно НОР високорискови събития са включително, но не само: изпиране на пари, придобити чрез  укриване на данъци и измами с ДДС; изпиране на пари, придобити чрез измами с обществени поръчки и средства от фондове на ЕС; изпиране на пари чрез инвестиции в сектора на строителството и недвижимите имоти; злоупотреби с дружества, притежавани или управлявани от офшорни дружества или правни образувания, администрирани на територията на други юрисдикции;  злоупотреби с дружества с ограничена отговорност, особено при наличието на сложни корпоративни структури, различни участващи лица, скрити собственици, подставени лица; използване на бизнес кредити за смесване със средства с незаконен произход и довършване на изпирането на пари чрез инвестиции в различни сектори, и други.

Наред със задължението за привеждане в съответствие със закона на Вътрешните правила, задължените лица следва да изготвят и собствена оценка на риска. При изготвянето собствената оценка на риска, задължените лица следва да съобразяват и отразяват резултатите от НОР.

С оглед спазване на законовите изисквания всички задължени лица следва:

  • Да имат Вътрешни правила, които да съответстват на изискванията по чл. 101 от ЗМИП и на НОР;
  • Да имат собствена оценка на риска, в съответствие с НОР;
  • Да прилагат мерките срещу изпирането на пари съобразно приетите Вътрешни правила.

Санкции при неизпълнение

Ако ДАНС установи, че приетите Вътрешни  правила не съответстват на закона или предвидените в тях мерки не са достатъчни за постигане на целите на закона, ДАНС дава задължителни указания, които следва да се изпълнят в рамките на 1 месец. Когато обаче ДАНС констатира, че задължено лице не е приело Вътрешни правила се, то наказва с глоба за 1000 до 10 000 лв. за физически лица или с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. за юридически лица.

Екипът на „Дюлгерова и Пенкова“ с удоволствие ще консултира своите клиенти по всякакви въпроси, свързани с мерките срещу изпирането на пари и ще им окаже необходимото съдействие за привеждане на Вътрешните правила в съответствие със закона и с НОР.

[1] Резултати от Национална оценка на риска