Назад

ВКС и ВАС приеха Тълкувателно постановление, във връзка с разноските при обжалване на наказателни постановления

Приемането на Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г. по тълкувателно дело № 2/2014 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора Колегия на ВАС се преодоля досегашната съдебна практика, според която направените разноски при съдебното обжалване на наказателни постановления не подлежаха на обезщетяване.

На въпроса подлежат ли на обезщетяване направените разноски в производствата по обжалване на незаконосъобразни наказателни постановления, Общото събрание на съдиите от Гражданска колегия на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС приема за правилно становището, че същите подлежат на обезщетяване. Компетентен да разгледа искове за вреди от отменени наказателни постановления, включително и такива за присъждане на разноски, е административния съд по реда на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ.