Назад

БНБ утвърди правила на частния мораториум върху банковите кредити

На 10.04.2020 г. Управителният съвет на БНБ утвърди предложения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г (“Ред за отсрочване”).

В Реда за отсрочване са предвидени общите правила, условията и сроковете, съгласно които клиентите на банките ще могат да кандидатстват и да получат отсрочване на техните задължения към кредитните институции.

Предвидени са три механизма за отсрочване и разсрочване на задължения, като банките могат да предложат и да договарят с клиентите си и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения, различни от уредените по Реда за отсрочване.

Редът за отсрочване се прилага съответно и по отношение на финансови институции – дъщерни дружества на банка.

1. Кой има право да кандидатства за отсрочване и разсрочване на задълженията?

Право да се възползват от облекченията имат клиентите кредитополучатели (както физически, така и юридически лица) на банките, които имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си, съгласно сключения с банката договор за кредит. Тези затруднения трябва да са възникнали във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и техните последици.

Допълнително, към 01.03.2020 г. клиентите трябва редовно да са обслужвали задълженията си или тези задължения да са просрочени с не повече от 90 дни. Следва да се има предвид още, че предвидените в Реда  за отсрочване механизми за отсрочване и уреждане на задължения се отнасят само за задължения, които произтичат от договори, сключени преди 31.03.2020 г.

Редът за отсрочване не предвижда и не допуска промени в условията на договорите с клиентите, които да водят до изменение на договорената лихва. Такова изменение в договорните условия не е разрешено и съгласно Насоките на Европейския банков орган относно отсрочванията на кредити.

2. Как може да се кандидатства за облекчение?

Клиентът трябва да изрази изрично желание (писмено, а някои банки предоставят възможност и по телефон) да се възползва от предлаганите от банката облекчения не по-късно от 22.06.2020 г. Банката трябва да вземе  решение по искането в срок до 30.06.2020 г.

Искането за отсрочване може да включва както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с ненастъпил падеж.

3. За какъв срок се допуска отсрочване на задълженията?

Задълженията могат да бъдат отсрочени за срок („Гратисен период“) до 6 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2020 г., като отсрочването може да обхване всички изискуеми суми или само главницата.

След изтичане на Гратисния период непогасените на първоначално договорените падежи суми се погасяват на части, като погашенията се извършват съгласно приложимия механизъм на отсрочване (вж. по-долу), освен ако в приложимия механизъм изрично е предвидено друго.

Клиентът има и възможност да се откаже от предоставения Гратисен период по-рано от предвиденото и да поиска изготвяне на погасителен план.

4. Механизми за отсрочване и разсрочване

Предвидени са три механизма за отсрочване и разсрочване на задължения, като изборът на конкретен механизъм се извършва по взаимно съгласие на страните.

а) Отсрочване на главница и лихва за срок до 6 месеца

Този механизъм предвижда дължимите суми (главница и лихва) да се отсрочат за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

В този случай, неплатената по време на Гратисния период главница, заедно с целия остатък от дълга, се погасяват съгласно нов погасителен план, чийто срок изтича не по-късно от 6 месеца след края на първоначално договорения срок, в зависимост от броя на отсрочените вноски.

Непогасената по време на Гратисния период лихва се разпределя на равни части, които се добавят към всяка вноска по погасителния план до изтичане на срока на кредита (или друг по-кратък период, договорен между страните).

б) Отсрочване на главница за срок до 6 месеца

Съгласно този механизъм, дължимата главница се отсрочва за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

След изтичане на Гратисния период се изготвя нов погасителен план, който обхваща неплатената по време на Гратисния период главница и целия остатък от дълга. Срокът на новия погасителен план се определя в зависимост от броя на отсрочените вноски, като новият срок не може да надвишава с повече от 6 месеца първоначално уговорения.

Дължимата по време на Гратисния период лихва не се отсрочва и се плаща съгласно договора.

в) Специални облекчения, приложими за револвиращи продукти (кредитна линия, кредитна карта, овърдрафт)

Револвиране на кредитна линия се допуска, макар и дължими вноски или част от тях не са погасени. Погасяването на вноските се отлага за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.

Считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 6 месеца (но не по-късно от 31.12.2020 г.), не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта. След изтичане на Гратисния период формирането на минимална сума се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначалния договор.

За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г., дължимата месечна лихва по кредит – овърдрафт да се погасява за сметка на неусвоен лимит или плащането ѝ се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на Гратисния период.

Екипът на Адвокатско дружество „Дюлгерова и Пенкова“